nedeľa 2. septembra 2018

ŠperStret 2018

Medzinárodná konferencia ŠperkStret 2018 s témou AURA VZÁCNOSTI predstaví príspevky osobností tematizujúcich zlato – najvzácnejší lesklý kov, symbol nemennosti, večnosti a dokonalosti, spolu s artefaktmi - šperkami z neho vyrobených. Príspevky spolu s výstavnými koncepciami predstavia nie len vybrané oblasti z dejín šperku a remesla, jeho súčasnú podobu, ale aj spoločensko-kultúrny kontext zlata v prizme viacerých humanitne a spoločensky orientovaných disciplín.

Program konferencie ŠperkStret 2018 je rozdelený do troch dní /20. - 22.9.2018/ a ponúkne moderovaný cyklus odborných prednášok, online konferenciu, workshop ZLATO, sériu komentovaných výstav a ďalšie sprievodné akcie.

20.9.2018
18:00 – 22:00 /Galéria Medium/
OTVORENIE konferencie a vernisáž výstav Horror Aurum a Amber Road

21.9.2018 
Konferencia Aura Vzácnosti Café Berlinka, SNG Bratislava/
8:30 ranná káva
9:00 - 9:15 Mária Hriešik Nepšinská a Timotej Blažek: uvítanie hostí a predstavenie témy
9:15 - 9:50 Erika Hrašková /sk/: Výskyt zlatých predmetov v archeologických nálezoch na Slovensku. Stručný prehľad a zhodnotenie
9:55 - 10:30 Ivana Šusterová /sk/: Od Franca Jozefa k Versace – šperky v živote Olašských Rómov
10:35 - 11:10 Petra Matějovičová /cz/: Zlato na spojnici historického a současného šperku 
11:10 - 11:40 SNACK pauza
11:40 - 12:30 Olga Ivanovna Briuzgina /ru/: Imperátorské veľkonočné vajíčka z firmy Karla Faberge
12:35 - 13:10 Karla Frajerová /cz/: Problematika restaurování šperku ze zlaté slitiny
13:15 - 14:00 Dušan Buran /sk/: Zlatý stredovek

(prednášky sa uskutočnia v slovenskom, českom a tlmočenom ruskom jazyku)

16:00 vernisáž výstavy Zlaté české ručičky (Unosto) _slávica
17:00 vernisáž výstavy Simona Kafková - Prsteni_Art Design Project
18:00 vernisáž výstavy Nebe Ze/mě _Galéria Cit

22.9.2018
10:30 /nádvorie VŠVU/
Neskoré ŠPERKSTRET raňajky 

13:00 – 20:00 /Tour de galeries/ 
Komentované prehliadky
13:00 Horror Aurum a Amber Road_Galéria Medium
14:00 Zlaté české ručičky (Unosto)_slávica
15:00 Simona Kafková - Prsteni_Art Design Project
16:00 Nebe Ze/mě (Olga Chereshneva a Markéta Zemanová)_Galéria Cit
17:00 Tribute to Plečnik - Space of Jewellery_Galéria X
18:00 vernisáž výstavy 1+1 /Jana Machatová - Peter Machata_Galéria NOVA

14:00 – 17:00 /ArtBooksCoffee/
Workshop ZLATO + študentský šopík

• vstup na konferenciu a sprievodné podujatia je voľný

Tešíme sa na Vás !

Konferenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

The International Conference of Jewellery ŠperkStret 2018 with the theme AURA OF PRECIOUSNESS will present theoretical contributions of experts elaborating gold - the most precious shiny metal, the symbol of changelessness, eternity and perfection, along with artifacts and jewellery made of it. The conference and the accompanying exhibitions will introduce not only selected areas from the history of jewellerry and craft and its current forms, but also the socio-cultural context of gold in the face of several humane and socially oriented disciplines.

The ŠperkStret2018 Conference program is divided in three days /20. - September 22, 2018/ and offers a moderated cycle of lectures, online conference, workshop, commented exhibitions and other accompanying activities.

20. 9. 2018
18:00 – 22:00 /Galéria Medium/
OPENING of the Conference 
Opening of exhibitions "Horror Aurum" and "Amber Road"

21 .9. 2018 
/Café Berlinka, SNG Bratislava/  Conference Aura of Preciousness
8:30 morning coffee
9:00 – 9:15 Mária Hriešik Nepšinská a Timotej Blažek: welcoming guests and introducing the theme
9:15 - 9:50 Erika Hrašková /sk/: Occurrence of Gold Objects in Archaeological Finds in Slovakia. A Brief Overview and Evaluation
9:55 - 10:30 Ivana Šusterová /sk/: From Franz Josef to Versace – Jewellery in the Life of Wallachian Roma
10:35 - 11:10 Petra Matějovičová /cz/: Gold on the Intersection with Historical and Contemporary Jewellery 
11:10 - 11:40 SNACK break 
11:40 - 12:30 Olga Ivanovna Briuzgina /ru/: Imperial Easter eggs by Carl Faberge
12:35 - 13:10 Karla Frajerová /cz/: Difficulties in Restoring Jewellery Made of Gold Alloy 
13:15 - 14:00 Dušan Buran /sk/: The Golden Middle Ages

(Lectures will be taken in Slovak, Czech and simultaneously translated Russian language)

16:00 Exhibition opening Unosto _slávica
17:00 Exhibition opening Simona Kafková - Prsteni_Art Design Project
18:00 Exhibition opening Nebe Ze/mě _Galéria Cit

22. 9. 2018
10:30 /Academy of Fine Arts and Design, /
SPERKSTRET brunch

13:00 /Tour de galeries/ 
Commented Exhibitions
13:00 Horror Aurum a Amber Road_Galéria Medium
14:00 Golden Czech Hands (Unosto)_slávica
15:00 Simona Kafková - Prsteni_Art Design Project
16:00 Nebe Ze/mě (Olga Chereshneva a Markéta Zemanová)_Galéria Cit
17:00 Tribute to Plečnik - Space of Jewellery_Galéria X
18:00 Opening of exhibition 1+1 /Jana Machatová - Peter Machata/_Galéria NOVA

14:00 – 17:00 /ArtBooksCoffee/
Workshop GOLD + students shop

• free entry

We are looking forward to seeing you !

This project was supported using public funding by Slovak Arts Council